Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Wyłączenia

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze. Są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu. Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich. Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hanna Garbowska.
 • E-mail: sekretariat@zspkoleczkowo.pl
 • Telefon: 58 6760108

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie
 • Adres: ul. Wejherowska 24, 84 – 207 Koleczkowo
 • E-mail: sekretariat@zspkoleczkowo.pl
 • Telefon: 58 6760108

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • główne wejście znajduje się od strony ogrodzonego terenu szkoły, prowadzą do niego schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • drugie wejście do szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • wejście jest zamknięte dla osób postronnych, na drzwiach umieszczony dzwonek;
 • budynek piętrowy, znajduje się w nim, oprócz toalet ogólnodostępnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych;
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;
 • w budynku nie ma pochylni, pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych, a także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • szkoła posiada własny parking, w tym dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;
 • budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza online języka migowego;
 • żaden pracownik nie został przeszkolony w języku migowym.